W wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie rozszerzony został krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji. Od 31 października 2021 roku nowe obowiązki spoczywać będą m.in. na fundacjach, spółdzielniach oraz stowarzyszeniach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.


Podsumowanie

Brak zgłoszenia właściwych danych w terminie lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest objęte sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej do 1.000.000,00 zł.

Nowelizacja istotnie poszerza katalog podmiotów zobligowanych do ustalenia oraz zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego, są to m.in. fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Możliwość zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla wymienionych powyżej podmiotów pojawi się 31 października 2021 r. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 roku czas na dokonanie zgłoszenia mają do 31 stycznia 2022 r. Dla organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 października 2021 r. termin wynosić będzie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dotychczas do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane były:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Katalog ten ulegnie w najbliższym czasie poszerzeniu. Z dniem 31 października 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Na mocy znowelizowanych przepisów, zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą także:

 • spółki partnerskie,
 • spółki europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • trusty funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacje.

Dane podlegające zgłoszeniu przekazać należy do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgłoszenie do CRBR składa się w formie elektronicznej na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Podaj temat rozmowy i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

W jaki sposób ustalić beneficjenta rzeczywistego?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem w ramach posiadanych uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, posiadające istotny oraz decydujący wpływ na działalność podejmowaną przez podmiot. Ponadto, jest to każda osoba fizyczna, w imieniu której zawierane są stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. W szczególności są to wymienione niżej osoby:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji,
 • osoba fizyczna posiadająca więcej niż 25 % ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym osoby prawnej, także jako użytkownik albo zastawnik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217),
 • osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości beneficjenta rzeczywistego,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji,
 • w przypadku trustu:
  • założyciel,
  • powiernik,
  • nadzorca, jeżeli został ustanowiony
  • beneficjent lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
  • inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem albo posiadająca uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z przesłankami określonymi dla pozostałych podmiotów.

Termin na dokonanie zgłoszenia oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 31 października 2021 r. i objęte nowelizacją, o której mowa powyżej, mogą dokonywać zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych od 31 października 2021 r. Termin dokonywania zgłoszeń upływa dla tych podmiotów z dniem 31 stycznia 2022 r.

Co do zasady, termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynosi 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS – a więc ten termin jest wiążący dla podmiotów, które zostaną wpisane do KRS w dniu 31 października 2021 roku lub później. Zaś termin zaktualizowania informacji przekazanych uprzednio do Rejestru wynosi 7 dni od zmiany informacji w KRS, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS – 7 dni od dnia dokonania tych zmian.

Warto uważnie zapoznać się z nowymi obowiązkami i dochować wskazanych terminów, bowiem zgodnie z przepisami nowelizowanej ustawy, podmioty które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.


Autorzy: radca prawny Aleksandra Gajda, Piotr Zieliński


Zachęcamy do skorzystania z oferty doradztwa prawnego.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak informacje w niej zawarte zostały przedstawione w poglądowej i skróconej formie, nie stanowiąc pełnej analizy zagadnienia. Wobec powyższego, Risorsa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem kwestii poruszonych w niniejszym artykule, zachęcamy do kontaktu. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące publikacji prosimy kierować na adres sugestie@risorsa.pl