Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem e-mail kontakt@risorsa.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 3. a)     Niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO
 4. b)    Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO
 5. c)     Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 6. d)    Oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego
 7. e)    Współpracy z Państwem w celu świadczenia usług przez Państwa
 8. f)    Automatycznego profilowania
 9. Państwa dane możemy przekazywać:
 10. a)     Osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
 11. b)    Podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych
 12. c)     Innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych
 13. Państwa dane będziemy przetwarzać w czasie, w którym można wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązanie jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.
 14. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poprawiania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.